• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  • Ωλένια νευρίτιδα
  • Επικονδυλίτιδα
  • Εκτινασσόμενος δάκτυλος
  • Σύνδρομο DeQuervain
  • Νόσος dupuytren
  • Αρθρίτιδα βασικής άρθρωσης